Atilla Pelister Holding

Geçmi?ten Günümüze Holdingimiz

Hakk?m?zda

Günümüzde çok çe?itli sektörlerde faaliyet gösteren Atilla Pelister Holding A.?’nin kökleri 1987 y?l?nda Atilla Pelister’in Kimya sektörüne giri?ine kadar uzanmaktad?r. Her zaman mü?teri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak kimya sektörünün lider firmalar?ndan olmu?tur. Kimya sektöründeki yat?r?mlar?n?n yan? s?ra tekstil, g?da ve medikal sektörlerine de yat?r?mlar? devam etmektedir. Holding bünyesinde bulunan ?irketler, kendi alanlar?nda göstermi? olduklar? ba?ar?lar ile sektörlerinde öncü firmalar olarak tan?nmaktad?rlar. Atilla Pelister Holding, tüm faaliyetlerinde uluslararas? standartlara uyumu ve sürekli geli?imi ilke edinmi?tir.

De?erlerimiz

Güvenilirlik

Ba?ar?m?z?n en önemli s?rr? mü?terilerimizle ortak çal??malar?m?zd?r. Mü?terimizin memnuniyeti konusunda odaklanma karar?m?z bizi, hizmet seviyelerini sezgisel, tutarl?, yenilikçi ve ki?iselle?tirilmi? bir ?ekilde yeniden tan?mlamakta öncü yapm??t?r. Bu tutum, mü?terilerimizin ?irketimize duydu?u güvenin artmas?n? sa?lam?? ve hep beraber daha h?zl? büyüme ortam? yarat?lm??t?r. Bizi bugün oldu?umuz yere getiren de?erlere ba?l? kalmaya, bu ba?ar?ya katk? sa?layan çal??anlar?m?z ve mü?terilerimizle birlikte daha büyüyerek devam etmek hedefimizdir.

Kalite

Günümüz pazar ?artlar?nda alternatifi olmayan “Kalite” tüm ?irketlerimizin üretimdeki ana prensibidir. Rekabette her zaman ay?rt edicili?i benimseyen Atilla Pelister Holding ?irketleri yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle sektördeki fark?n? yans?tmaktad?r. Tüm ürünlerini dünya standartlar?nda kabul görmü? kalite seviyesinde ve en ekonomik olarak üretip mü?terilerine sunmaktad?r.

Yenilikçilik

Sektöründe Türkiye lideri olmay? hedefleyen Atilla Pelister Holding olarak dünyadaki geli?meleri ve ürünleri sürekli yak?ndan takip ederiz. Yenilik odakl? Ar-Ge merkezi çal??malar?m?zla gelece?e adapte oluruz. Bilinmeyeni bulmak en önemli motivasyonumuzdur.

Hedeflerimiz

Her zaman yenilikçi, payla??mc?, kaliteli ve yarat?c? yakla??m?m?z, hayal gücümüz ve cesur giri?imlerimizle mü?teri memnuniyeti s?n?rlar?n? a?makt?r. Ülkesi, mü?terileri, ortaklar?, bayileri ve çal??anlar? için güvenilirlik, devaml?l?k ve sayg?nl?k simgesi olmak en büyük hedefimizdir.

Uluslararas? Markalar?m?z
hakicsayfa_son
500x900_6
Tescil Belgelerimiz