YURTDI?I YATIRIMLARIMIZ VE ??T?RAKLER?M?Z
M?TREF?X ADHESIVES & GLUES COMPANY

Mitrefix Yap??t?r?c?lar ve Tutkallar ?irketi-Nisan Yap??kanl? Endüstriyel Yat?r?mlar A.?. 1988 y?l?nda kurulmu? olup, Türkiye’nin yap??t?r?c? ve tutkal üreticisi lider ?irketidir. ?stanbul’daki fabrikam?zda her türlü PVA Esasl? Ah?ap Yap??t?r?c?, Siyanoakrilat An?nda Yap??t?r?c?lar ve Aerosoller, Süper Yap??t?r?c?lar, Silikonlar, Montaj Kitleri, PU Köpükler, Mobilya Cilalar?, Hotmelt Yap??t?r?c?lar, Temas ve Sünger Yap??t?r?c?lar vb. üretmekteyiz.

Özellikle mobilya, ah?ap, donan?m ve in?aat sektörlerinde bol çe?itlilik gösteren yap??t?r?c?lar?m?z ve s?zd?rmazl?k macunlar?m?z yurt d??? piyasalar?nda ra?bet gördü?ü için yurt d??? i?tiraklerimizin önemli bir sat?? kalemini olu?turmaktad?r. Mitrefix tesislerindeki son teknoloji rotary aerosol makinalar? ile kozmetik, otomotiv gibi sektörlerin fason dolum ihtiyaçlar?n? da kar??lamaktad?r.

AT? SOLUTIONS

Ati Yap??t?r?c?lar? ileri teknoloji ile üretilen, yüksek kalite standartlar?na sahip, gerek endüstriyel alanda gerekse günlük kullan?m?n?z da hayat?n?z? kolayla?t?ran ürünler sunar.

Çok çe?itli yap??t?r?c?, tutkal ve yap? kimyasallar? ürün çe?itleriyle Ati, mobilya, orman ürünleri, otomotiv, in?aat-dekorasyon, yap? market, hobi, k?rtasiye sektörleri ba?ta olmak üzere birçok alanda çözümler üretir.
Dünya standartlar?na sahip üretim gücünü geni? pazarlama a??yla sizlere sunan Ati, yap??t?r?c? ve yap? kimyasallar?nda faaliyet göstermektedir.