• Grubumuzun Yurt d??? piyasas?na hakim ürün gruplar?nda a??r sanayiye yönelik birçok ürün olan yurtd??? i?tiraklerimizdendir. Tesislerindeki son teknoloji rotary aerosol makinalar? ile kozmetik, otomotiv gibi sektörlerin fason …

  VIEW PROFILE
 • Tutkal ve Kimya sektöründe Ana Üretici

  Grubumuzun Ana aktörü ve amiral gemisidir. Yap??t?r?c? ve tutkal sektöründeki üretim ve sat?? faaliyetlerine ba?lad??? günden itibaren sektöre sundu?u kalitesi, yenilikleri, ürün çe?itlili?i, yapt??? yat?r?mlar ve …

  VIEW PROFILE
 • Tutkal Sektörü Ana Üreticisi

  Mitrefix ve April Sanayi Yat?r?mlar? A.?. bünyesindeki di?er ki?i ve kurulu?larla beraber uzun y?llara dayanan köklü ve yüklü bilgi birikimi ile gerek üretti?i gerek ithalat?n? yapt??? …

  VIEW PROFILE
 • A??r Sanayi Tutkal Üreticisi

  Ati Yap??t?r?c?lar? ileri teknoloji ile üretilen, yüksek kalite standartlar?na sahip, gerek endüstriyel alanda gerekse günlük kullan?m?n?zda hayat?n?z? kolayla?t?ran ürünler sunar. Çok çe?itli yap??t?r?c?, tutkal ve yap? …

  VIEW PROFILE
Aktif Olan ?irketler ve ??tiraklerimiz

Atilla Pelister

Grubumuzun Ana aktörü ve amiral gemisidir. Holdingimizin ismiyle ç?kartt??? 100 den fazla ürün bulunmaktad?r.

Mitrefix

Holdingimizin ithalat?n? yapt??? tutkal ve yap??t?r?c? çe?itleri olan 147 de?i?ik ürün grubunu siz de?erli mü?terilerimizin be?enisine sunmu?tur.

Ati Solutions

Ati Yap??t?r?c?lar? ileri teknoloji ile üretilen, yüksek kalite standartlar?na sahip, gerek endüstriyel alanda gerekse günlük kullan?m?n?zda hayat?n?z? kolayla?t?ran ürünler sunar.

Nano D?? Ticaret

Grubumuzun Yurt d??? piyasas?na hakim ürün gruplar?nda a??r sanayiye yönelik birçok ürün olan yurd??? i?tiraklerimizdendir.

AP Europe

Holdingimizin aktif yurtd??? i?tiraklerini takip ve üretim proseslerini haz?rlayan markam?z ve i?tiraklerimizdir.

MonteFix

Yurtiçi tutkal ve yap??t?r?c? piyasas?n?n önemli aktörlerindendir. 100'den fazla ürün portföyü bulunmaktad?r.

XADVICE

Yurtiçi piyasas?na hizmet veren mobilyadan in?aat sanayine kadar ürünleriyle piyasada aranan ba?ar?l? bir markam?zd?r.