Mitrefix ve April Grubu

Tutkal Sektörü Ana Üreticisi
Get In touch

Mitrefix ve April Sanayi Yat?r?mlar? A.?. bünyesindeki di?er ki?i ve kurulu?larla beraber uzun y?llara dayanan köklü ve yüklü bilgi birikimi ile gerek üretti?i gerek ithalat?n? yapt??? tutkal ve yap??t?r?c? çe?itleri olan ah?ap, metal, aluminyum, cyanoacrylate, genel amaçl? Japon yap??t?r?c?lar?, neopren esasl? tutkallar, hotmelt çe?itleri, sprey yap??t?r?c? h?zland?r?c?lar?,cilalar, silikon, mastik, P.Ü. köpük, plastik kapak, plastik ?i?eler gibi 147 de?i?ik ürün grubunu mü?teri, bayii, ve fason üretim yapt??? siz de?erli mü?terilerimizin be?enisine sunmu?tur.

Ayr?ca April tesislerindeki son teknoloji rotary aerosol makinalar? ile kozmetik, otomotiv gibi sektörlerin fason dolum ihtiyaçlar?n? da kar??lamaktad?r.