Atilla Pelister

Tutkal ve Kimya sektöründe Ana Üretici
Get In touch

Grubumuzun Ana aktörü ve amiral gemisidir. Yap??t?r?c? ve tutkal sektöründeki üretim ve sat?? faaliyetlerine ba?lad??? günden itibaren sektöre sundu?u kalitesi, yenilikleri, ürün çe?itlili?i, yapt??? yat?r?mlar ve izledi?i ba?ar?l? pazarlama stratejisiyle Apilla Pelister, MitreFix ve April grubu k?sa sürede Türkiye ve Dünya pazar?nda kendine sa?lam bir yer edinmi?tir.

Ayr?ca April tesislerindeki son teknoloji rotary aerosol makinalar? ile kozmetik, otomotiv gibi sektörlerin fason dolum ihtiyaçlar?n? da kar??lamaktad?r.