Atilla Pelister Holding | ?NSAN KAYNAKLARI
Astro for
Wordpress

?NSAN KAYNAKLARI

Date
27 Şubat 2017
Project description

Atilla Pelister Holdingte ?nsan Kaynaklar?

Bireyleri sorumluluk üstlenmek, inisiyatif kullanmak ve bu ?ekilde i?lerine ve i?lerinin sonuçlar?na sahip ç?kmak için motive etmek,Bir yandan bireyi geli?tirirken, öte yandan ekip çal??mas?na te?vik ederek çal??anlar?m?z?n i? hedeflerinde daha ba?ar?l? olmas?n? sa?lamak.Böylece hedeflere ve insan kayna??na daha iyi odaklan?p, ki?ilerin katma de?erlerinin i?in ba?ar?s?ndaki rolünü ön plana ç?karabilece?imize inan?yoruz.