Atilla Pelister Holding | HAKKIMIZDA
Astro for
Wordpress

HAKKIMIZDA

Date
3 Eylül 2013
Client
Atilla Pelister Holding
Project description

Geçmi?ten Günümüze Atilla Pelister Holding

Bireyleri sorumluluk üstlenmek, inisiyatif kullanmak ve bu ?ekilde i?lerine ve i?lerinin sonuçlar?na sahip ç?kmak için motive etmek,Bir yandan bireyi geli?tirirken, öte yandan ekip çal??mas?na te?vik ederek çal??anlar?m?z?n i? hedeflerinde daha ba?ar?l? olmas?n? sa?lamak.Böylece hedeflere ve insan kayna??na daha iyi odaklan?p, ki?ilerin katma de?erlerinin i?in ba?ar?s?ndaki rolünü ön plana ç?karabilece?imize inan?yoruz.