Atilla Pelister Holding | YATIRIMLARIMIZ
Astro for
Wordpress

YATIRIMLARIMIZ

Date
7 Eylül 2013
Client
Atilla Pelister Holding Yat?r?mlar?
Project description

Atilla Pelister Holdingin ?ç ve D?? Yat?r?mlar?

Grubumuz yap??t?r?c? ve tutkal sektöründeki üretim ve sat?? faaliyetlerine ba?lad??? günden itibaren sektöre sundu?u kalitesi, yenilikleri, ürün çe?itlili?i, yapt??? yat?r?mlar ve izledi?i ba?ar?l? pazarlama stratejisiyle MitreFix markas? ve April grubu k?sa sürede Türkiye ve Dünya pazar?nda kendine sa?lam bir yer edinmi?tir.

Yat?r?mlar?m?z Yurt d??? ve Yurt içinde aral?ks?z devam etmektedir. Kurumumuz Üretim ve Markala?ma stratejilerine öncelik vermektedir. Bunun yan? s?ra E-ticaret ve yurt içi yeni pazarlara aç?lma konusunda etkin rol oynamaktad?r. Yurtiçi Tutkal sektöründe önemli bir pazar pay?na sahip olan Mitresil Markas? Atilla Pelister Holding bünyesinde üretilip bugünkü haline gelmi?tir.Yurtd??? pazar?nda AP Europe LTD. ve Atilla Pelister Holding ba?ta olmak üzere Sa?l?k sektöründen in?aat, mobilya ve tutkal sanayisine kadar birçok alanda i?tiraklerimiz bulunmaktad?r.